ZAKŁAD BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Tematyka badawcza
  1. Bioindykacja stanu czystości wód śródlądowych i morskich
  2. Zmienność cytogenetyczna i fizjologiczna wybranych gatunków roślin

Zakład Biologii Eksperymentalnej prowadzi badania w zakresie hydromikrobiologii, które koncentrują się na: określeniu roli bakterii w procesie dekompozycji i transformacji materii organicznej przez bakteriocenozę, badaniu roli bakterioneustonu w funkcjonowaniu błony powierzchniowej, określeniu skażenia sanitarnego głównie morskiej strefy akumulacyjno - zalewowewej.