ZAKŁAD EKOLOGII
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Tematyka badawcza

W Zakładzie Ekologii prowadzone są hydrochemiczne i hydrobiologiczne badania jezior, rzek i brzegowej strefy morza na Pomorzu Środkowym. W jeziorach przymorskich oraz w jeziorach Pojezierza Pomorskiego badany jest obieg pierwiastków biogenicznych, produkcja pierwotna i dekompozycja materii organicznej, skład i ekologiczna rola zespołów mikroorganizmów, planktonu, bentosu i zespołów poroślowych, oraz skład parazytofauny ryb. W rzekach Pomorza prowadzone są badania transportu i transformacji substancji biogenicznych oraz hydrobiologiczne badania specyficznych siedlisk rzecznych, takich jak źródliska, odcinki zurbanizowane, odcinki renaturyzowane, starorzecza i ujścia rzeczne. W strefie brzegowej Morza Bałtyckiego prace dotyczą wzrostu i odżywiania się pierwotniaków oraz składu i rozmieszczenia zoobentosu. Ponadto we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni prowadzone są badania roli estuariów w retencji i modyfikacji ładunków substancji biogenicznych niesionych rzekami oraz badania funkcjonowania ekosystemów zalewów Wiślanego i Szczecińskiego.