Strona główna / Studenckie Koło Naukowe Oxygen

Studenckie Koło Naukowe Oxygen

Stypendia i nagrody studentów

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej dwie nasze studentki drugiego roku biologii Katarzyna Żółcińska i Nina Wysocka-Lipińska - członkinie Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt "Oxygen", otrzymały stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 dla studentów i doktorantów. Wnioski o przyznanie stypendium zostały zaakceptowane przez Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku - prof. Romana Drozda i przedstawione do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwsza laureatka stypendium ministra Nina Wysocka-Lipińska prowadzi aktywną działalność w Kole Naukowym "Oxygen" od podjęcia studiów m.in. organizuje wystąpienia tematyczne dla dzieci, młodzieży, wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz prowadzi różnokierunkowe badania dotyczące analizy antybakteryjnych właściwości chusteczek i płynów dezynfekcyjnych, analizuje zapasożycenie gołębi hodowlanych, ocenia profil mikrobiologiczny i parazytologiczny zimującej populacji łabędzia niemego z terenów Pomorza. Ten ostatni aspekt jest przedmiotem zainteresowania Niny Wysockiej-Lipińskiej w ramach pracy magisterskiej przygotowywanej pod kierunkiem dr Halyny Tkachenko. Efektem pracy studentki w kole naukowym są artykuły w czasopiśmie naukowym Słupskie Prace Biologiczne oraz czasopiśmie uczelnianym APstrefa.

Druga nagrodzona studentka Katarzyna Żółcińska jest zastępcą przewodniczącego Koła Naukowego "Oxygen". W ramach działalności uczestniczy w różnokierunkowych badaniach dotyczących adaptacyjnych możliwości dzieci i młodzieży, kondycji zdrowotnej osób starszych, zajmuje się ekofizjologią wybranych gatunków zwierząt (ryby, ptaki, żaby) jako biowskaźników stopnia zanieczyszczenia środowiska. Ptaki a ściślej łabędzie nieme (Cygnus olor) są obiektem badań w ramach pracy magisterskiej pisanej w Zakładzie Zoologii i Fizjologii Zwierząt pod opieką prof. Natalii Kurhaluk. Studentka Katarzyna Żółcińska brała udział w przygotowaniu wykładów w ramach Bałtyckich Festiwali Nauki oraz Nocy Biologów, reprezentowała koło naukowe i uczelnie w konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Ogromnym sukcesem są liczne publikacje i materiały pokonferencyjne oraz artykuły w czasopiśmie Akademii Pomorskiej APstrefa.

.doc Publikacje koła naukowego Oxygen

© Copyright 2015-2018 Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki